Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Środa, 2023-12-06 ( Imieniny: Dionizji, Leontyny)

MOPS Tarnowskie Góry - PODINSPEKTOR

PODINSPEKTOR

OGŁOSZENIE  O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:  PODINSPEKTOR  w Dziale Finansowo-Księgowym

OGŁOSZENIE O NABORZE NR   2/2023
 
Nazwa i adres jednostki:      Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Janasa 9, 42-612 Tarnowskie Góry
 
Wymiar etatu: 1,0
 
Przewidywany termin zatrudnienia VI/VII.2023 r.
 
Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie: wyższe na kierunku ekonomicznym
 • doświadczenie zawodowe:  ----
 • umiejętności/kompetencje:
  • umiejętność sporządzania korespondencji
  • skrupulatność
  • sumienność
  • odpowiedzialność
  • umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu
  • znajomość, umiejętność interpretacji i stosowania przepisów m.in.:
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
- ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości,

- ustawy z dnia 17 września 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym  w administracji,
- przepisy wykonawcze do wyżej wymienionych ustaw;

 • pełna zdolność do czynność prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • nieposzlakowana opinia
Wymagania dodatkowe (kompetencje i umiejętności): 
 • doświadczenie w pracy w służbach finansowo-księgowych jednostek budżetowych
 • umiejętność obsługi komputera – pakiet Office
 • umiejętność obsługi programu REKORD SI
Zakres zadań na stanowisku: 
 • wprowadzanie dokumentów księgowych do Rejestru Opłat oraz do systemu finansowo- księgowego,
 • analiza planu finansowego MOPS,
 • prowadzenie ewidencji przypisów należności,
 • obsługa systemu bankowości elektronicznej,
 • obsługa kasy.
 • monitorowanie spłat należności
 • sporządzanie upomnień i tytułów wykonawczych
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych w zakresie dochodów
 • monitorowanie zmian przepisów w zakresie należności
 • sporządzanie korespondencji bieżącej
 • współpraca z pracownikami innych komórek organizacyjnych MOPS
 • prace biurowe w tym związane z archiwizacją dokumentacji
Informacja o warunkach pracy na stanowisku: 
 1. Stanowisko pracy zlokalizowane na parterze budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Janasa 9, (budynek bez windy).
 2. Praca administracyjno-biurowa w przeważającej części siedząca.
 3. Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
 4. Obsługa urządzeń biurowych.
Dodatkowe informacje:
W miesiącu poprzedzającym publikację niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przekroczył 6%.
 
Wymagane dokumenty: 
 1. List motywacyjny.
 2. CV.
 3. kwestionariusz osobowy opatrzony własnoręcznym podpisem.
 4. Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy.  
 5. Kserokopie świadectw/dyplomów potwierdzających wykształcenie.
 6. Podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
 7. Podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 8. Podpisane oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
 9. Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
 10. Podpisane oświadczenie kandydata o stanie zdrowia umożliwiającym zatrudnienie na danym stanowisku.
 11. Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego*

Termin i miejsce składania dokumentów: 

Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór nr 2/2023” należy składać do 22 maja 2023r. do godziny 9-tej w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Tarnowskie Góry ul. Janasa 9.

Inne informacje:

 1. O terminie złożenia dokumentów decyduje data wpływu do MOPS potwierdzona pieczęcią wpływu.
 2. Kandydaci zakwalifikowani (spełniający wymogi niezbędne) otrzymają informację dotyczącą dalszej procedury rekrutacyjnej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 3. Oferty niekompletne, nie spełniające wymagań formalnych lub złożone po terminie zostaną odesłane kandydatom.
 4. *Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
 5. Warunkiem zatrudnienia kandydata wyłonionego w procesie rekrutacji będzie przedstawienie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz uzyskanie pozytywnego wyniku badania lekarskiego dopuszczającego do pracy na stanowisku urzędniczym.
 6. Dla osób podejmujących pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy, w czasie trwania umowy o pracę na czas określony organizuje się służbę przygotowawczą. Pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem dalszego zatrudnienia.
 7. Osoba do kontaktu: Małgorzata Mszyca 32 476 85 03

08.05.2023 r.,  Dyrektor MOPS  Urszula Krasińska    

Autor: Małgorzata Mszyca

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-05-08 19:49przez: Małgorzata Mszyca
Opublikowano:2023-05-08 19:55przez: Zuzanna Gorzkowska
Podmiot udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Odwiedziny:737

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo