Bezpieczeństwo Danych Osobowych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

KLAUZULA INFORMACYJNA dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach

Nowe zasady ochrony danych osobowych obowiązują od 25 maja 2018 roku.

Co to jest RODO

RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
RODO zapewnia większą kontrolę nad Pana/Pani danymi osobowymi  i wiedzę o tym, co się z nimi dzieje.

Dzięki RODO ma Pan/Pani

Prawo do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, a także do ich przenoszenia. Jeżeli uzna Pan/Pani, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Stosując RODO, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach

Przetwarza dane zawsze zgodnie z prawem i w konkretnym celu (m.in. realizacja świadczeń zgodnych ze złożonym wnioskiem), przetwarza nie więcej danych niż jest to koniecznie potrzebne,
dba, by Pana/Pani dane były  aktualne, rzetelne, chroni Pana/Pani dane, zapewnia ich poufność.

Jakie dane klientów przetwarzamy (w tym członków rodzin, przedstawicieli)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach przetwarza dane zamieszczone we wnioskach, dane osobowe zebrane podczas przeprowadzonych wywiadów, dane pozyskane z innych instytucji oraz centralnych systemów informatycznych.

Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, lecz konieczne do prowadzenia postepowań w sprawie wnioskowanego świadczenia. Niepodanie danych spowoduje umorzenie postępowania.

Kiedy możemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe

Gdy wyraził Pan/Pani na to zgodę, gdy mamy ku temu podstawę prawną, gdy wymaga tego nasz (jako administratora danych) prawnie uzasadniony interes.

Komu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach może przekazywać dane

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub na podstawie zawieranych umów.

Jak długo będą przetwarzane Pana/Pani dane osobowe

Pana/Pani dane osobowe będą przez administratora przetwarzane przez okres, w którym obowiązują decyzje administracyjne / są realizowane umowy, których Pan/Pani jest stroną, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub dopóki istnieje podstawa prawna.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Siedziba Administratora Danych Osobowych: ul. Janasa 9, 42-612 Tarnowskie Góry,
tel. 32 476 85 00

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
iod@mopstg.pl, tel. 32 476 85 00


Administratorem
Pana/Pani danych osobowych dotyczących Karty Dużej Rodziny jest
Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry
Siedziba Administratora Danych Osobowych: ul. Rynek 4, 42-600 Tarnowskie Góry,
tel. 32 39 33 600.

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Dz.U.UE.L.2016.119, str. 1 informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 
  Siedziba Administratora Danych Osobowych: ul. Janasa 9, 42-612 Tarnowskie Góry,
  tel. 32 476 85 00
 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@mopstg.pl, 32 476 85 00
 2. Dane osobowe są przetwarzane dla potrzeb rekrutacji.
 3. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie Kodeksem pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych RODO (Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1)
  tj. z art. 6 ust. 1 lit. a - osoba, której dane dotyczą wyraziła na to zgodę, z art. 6 ust. 1  lit. b - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, przyznania świadczeń, których jest Pan/Pani stroną, lub do podjęcia działań na Pana /Pani żądanie przed zawarciem umowy,  z art. 6. ust. 1 lit. c - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego takiego jak archiwizacja oraz art. 9 ust. 2 lit. f - przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Pan/Pani dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.  
 5. Pan/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres wyznaczony przez Administratora. Dane ulegną zniszczeniu w terminie wynikającym z obowiązujących przepisów.
 6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do danych osobowych; prawo do ich sprostowania; jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody - prawo  do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem prawnym stanowiącym warunek uczestniczenia w procesie rekrutacji na wolne stanowisko. Podanie danych osobowych nie wynikających z przepisów jest dobrowolne ale brak ich podania może mieć wpływ na ocenę złożonej aplikacji.
 8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Data utworzenia:2018-05-30
Data publikacji:2018-05-30
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Zuzanna Szymkowska
Liczba odwiedzin:426